29/04/2021 10:20
Xem với cỡ chữ

Việc xét và công nhận sáng kiến trong hệ thống NHPT nhìn từ góc độ cơ sở

Võ Thanh Phong Chi nhánh NHPT Cần Thơ (bài đăng Tạp chí HTPT, Tháng 4/2021).
Trong thời gian qua NHPT rất quan tâm, chú trọng và khuyến khích tất cả cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống không ngừng cố gắng, nỗ lực, đổi mới tư duy và sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
 Để ghi nhận những sáng kiến hay, có ý nghĩa, được áp dụng trong thực tiễn tại các Sở giao dịch, Chi nhánh trong toàn hệ thống, NHPT đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 15/02/2017 về việc ban hành quy định xét, công nhận sáng kiến trong hệ thống (Quyết định số 20/QĐ-HĐQT); đồng thời NHPT cũng quy định cán bộ, người lao động có sáng kiến là một trong những tiêu chí quan trọng để xét danh hiệu thi đua cuối năm (Công văn số 13/NHPT-HĐQT ngày 03/02/2021 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống NHPT). 
Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn cho thấy quy định về việc xét, công nhận sáng kiến hiện nay còn tồn tại một số vấn đề mà NHPT cần xem xét, hoàn thiện để cán bộ, người lao động tại các Sở giao dịch, Chi nhánh (gọi chung là đơn vị) thường xuyên tích cực tham gia viết sáng kiến để chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, cách làm hay trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, xin được trao đổi, như sau:
Về thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp cơ sở 
Theo Điều 4, Quyết định số 20/QĐ-HĐQT quy định: thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp cơ sở là do Tổng Giám đốc NHPT quyết định. Hội Sở chính có đầy đủ các ban chuyên môn và có nghiệp vụ chuyên sâu nên quy định thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp cơ sở do Tổng Giám đốc NHPT quyết định là hợp lý nhưng quy định này chưa thực sự thu hút một số cán bộ, người lao động tại các Chi nhánh, Sở giao dịch mạnh dạn, tích cực tham gia viết sáng kiến để trình NHPT xem xét, công nhận bởi vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó chủ yếu là do tâm lý chung của cán bộ, người lao động tại cơ sở e ngại khi viết báo cáo trình Tổng Giám đốc; trình tự thủ tục, thời gian xét, không biết danh mục sáng kiến của mình có bị trùng với ý tưởng của các đồng nghiệp khác đã từng được Tổng Giám đốc xét, công nhận hay chưa?... 
Theo khoản 2, Điều 3, Quyết định số 20/QĐ-HĐQT quy định: “Sáng kiến cấp cơ sở là sáng kiến được công nhận, được áp dụng trong thực tiễn và trong phạm vị đơn vị (SGD, Chi nhánh, Ban, Trung tâm, doanh nghiệp thuộc, trực thuộc NHPT…) hoặc trong một lĩnh vực công tác cụ thể được giao”. Như vậy sáng kiến cấp cơ sở là sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực tại cơ sở và cơ sở là đơn vị trực tiếp thụ hưởng sáng kiến đó nên lãnh đạo các đơn vị trực tiếp sẽ biết, hiểu rõ và có thể đánh giá tính mới, tính khả thi, tính hiệu quả của sáng kiến cấp cơ sở. 
Do đó, để có thể thu hút cán bộ, người lao động tại cơ sở tích cực, thường xuyên viết sáng kiến để được xét, công nhận, NHPT cần xem xét và giao thẩm quyền cho các đơn vị xem xét, quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở nếu sáng kiến đáp ứng các điều kiện theo quy định, trước hết nên ưu tiên giao thẩm quyền xem xét, quyết định cho các đơn vị sau khi được sắp xếp, tổ chức lại có quy mô lớn (Đơn vị được sắp xếp, tổ chức lại từ 3 đơn vị trở lên).
Về điều kiện công nhận sáng kiến cấp Ngành 
Theo Điều 5, Quyết định số 20/QĐ-HĐQT quy định: Điều kiện công nhận sáng kiến là tính mới, tính khả thi, tính hiệu quả. Trong đó, tính mới là lần đầu tiên được áp dụng trong phạm vi cơ sở ngành, lĩnh vực; Chưa bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; Chưa quy định thành tiêu chuẩn, quy trình quy phạm bắt buộc phải thực hiện; Không trùng với các sáng kiến đã công nhận trước đó. 
Quy định này hợp lý nhưng để xác định sáng kiến cấp ngành có tính mới, NHPT cần quy định bổ sung một trong những điều kiện xem xét sáng kiến cấp Ngành là phải có bài viết về sáng kiến được đăng trên Tạp chí Hỗ trợ phát triển. Mục đích và ý nghĩa của điều kiện đăng bài trên Tạp chí Hỗ trợ Phát triển là để toàn thể cán bộ, người lao động biết về tính mới của sáng kiến, là cơ sở để cán bộ, người lao động biết để có thể viết không trùng sáng kiến đã đăng trước đó hoặc phản ánh về tính mới của bài viết có trùng với sáng kiến của tác giả khác đã công bố (nếu có). Ngoài ra, việc bài viết về sáng kiến được đăng trên Tạp chí Hỗ trợ Phát triển là cơ sở để tuyên truyền, tôn vinh người tạo ra sáng kiến trong toàn Ngành và thông qua sáng kiến đó, cán bộ, người lao động tại các Sở giao dịch, Chi nhánh khác có thể vận dụng vào thực tiễn để để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả của toàn hệ thống NHPT.
Về nội dung sáng kiến 
Theo Điều 3, Quyết định số 20/QĐ-HĐQT quy định: Sáng kiến trong hệ thống NHPT là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng hoặc áp dụng thử trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Sáng kiến gồm: Giải pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng, doanh nghiệp và trong đó NHPT cũng quy định cụ thể các nội dung sáng kiến cơ bản. 
Tuy nhiên, các ý kiến đóng góp về việc sửa đổi quy chế, quy trình để hoạt động của NHPT ngày hiệu quả hơn chưa được ghi cụ thể trong quy định xét, công nhận sáng kiến nên trong thực tế thường xảy ra trường hợp một số cán bộ, người lao động tại một số đơn vị rất ít quan tâm, chú trọng đến việc nghiên cứu, đóng góp, sửa đổi quy chế, quy trình hoặc đóng góp chỉ mang tính chất hình thức. Thực tế cho thấy, để quy chế, quy trình ngày càng phù hợp với tình hình thực tiễn, hiệu quả, có sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống thì rất cần sự phản ánh và đóng góp từ thực tiễn của cán bộ, người lao động tại cơ sở. 
Do đó, để khuyến khích, động viên cán bộ người lao động tích cực phản ánh về những khó khăn, vướng mắc về quy chế, quy trình và trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục để quy chế, quy trình được ban hành ngày càng hoàn thiện hơn, NHPT cần xem xét và quy định những ý kiến đóng góp về việc sửa đổi quy chế, quy trình để hoạt động của NHPT ngày hiệu quả hơn thì có thể xem xét, công nhận là sáng kiến.
Về chế độ thù lao cho sáng kiến đối với cấp cơ sở
Theo khoản 2 Điều 22, Quyết định số 20/QĐ-HĐQT quy định: Việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến được thực hiện theo thỏa thuận về việc có hay không trả thù lao, cách thức trả thù lao, mức thù lao giữa chủ đầu tư tạo ra sáng kiến với tác giả sáng kiến; giữa chủ đầu tư sáng kiến, cá nhân áp dụng sáng kiến. 
Qua thực tế cho thấy đối với sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng trong thực tiễn và trong phạm vị đơn vị, NHPT không nhất thiết phải trả thù lao riêng, đặc biệt trong điều kiện tình hình tài chính của Ngành còn nhiều khó khăn, NHPT có thể xem xét, giao cho các đơn vị xem xét và quyết định tùy vào điều kiện tình hình hoạt động của các đơn vị. Các đơn vị trong hệ thống có thể xem xét việc viết sáng kiến là một trong những nhiệm vụ được giao để cán bộ không ngừng tìm tòi, tư duy sáng tạo, đổi mới… để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Việc có sáng kiến được công nhận được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để các đơn vị xem xét đánh giá cán bộ, người lao động cuối năm, đặc biệt những cán bộ, người lao động có sáng kiến được công nhận sẽ được ưu tiên trong việc xem xét khen thưởng cá nhân, tập thể phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc là cơ sở để có thể xem xét quy hoạch, bổ nhiệm ở vị trí cao hơn./.
Tìm theo ngày :

Khách online:5260
Lượt truy cập: 12971756