26/05/2021 16:36
Xem với cỡ chữ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 22/5/2021, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Công văn số 131-CV/ĐU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 26-KH/BTGTW, ngày 05/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện Công văn số 76-CV/BTGĐUK ngày 11/5/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với tổ chức Đảng:
- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng phù hợp với tình hình đặc điểm, điều kiện của đơn vị, trong đó nhấn mạnh lưu ý các nội dung có liên quan đến hoạt động của NHPT để cụ thể hóa trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ NHPT, sớm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tuyên truyền hoạt động, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả đạt được của đất nước, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy NHPT hàng năm và từng thời kỳ. 
- Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, địa phương thời điểm diễn ra cuộc bầu cử; Tuyên truyền về đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nói riêng. Tuyên truyền kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở đơn vị; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
- Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về NHPT và các chi nhánh trong hệ thống NHPT góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của NHPT nói riêng, kinh tế Nhà nước nói chung. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do NHPT, Đảng ủy Khối DNTW, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Trung ương và địa phương... phát động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.
2. Đối với các đồng chí Bí thư cấp ủy
- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề tại Đảng bộ, Chi bộ, trước hết là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức nghiên cứu các tư liệu, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy NHPT để tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới. Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành nói chung, NHPT nói riêng để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.
- Phổ biến kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu của đơn vị, NHPT thời gian qua về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; nhiệm vụ tái cơ cấu trong giai đoạn mới; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình hoạt động của NHPT sau năm 2021...
- Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các các tập thể và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong học tập và công tác tại đơn vị.
- Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng của Ngành, của đất nước để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
3. Công tác tuyên truyền sau Đại hội được thực hiện bằng các hình thức phong phú, sinh động, toàn diện, đồng bộ nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao động yên tâm, tạo khí thế mới cho CBVC hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
4. Nội dung, thời gian tuyên truyền cụ thể thực hiện theo Kế hoạch số 26-KH/BTGTW, ngày 05/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
5. Tạp chí HTPT chủ động tuyên truyền, đăng tải các tin, bài phản ánh các nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nội dung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng trong năm 2021 theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy NHPT tại Công văn số 87-CV/ĐU ngày 10/3/2021.
Song song với quá trình tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các tổ chức Đảng cần thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.
PV
 
Tìm theo ngày :

Khách online:1100
Lượt truy cập: 12747583