24/06/2021 16:02
Xem với cỡ chữ

Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP

Ngày 23/6/2021, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã có văn bản số 1155/NHPT-PC gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luận Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Theo đó, triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, NHPT thông báo đến các đơn vị một số nội dung cần lưu ý của Nghị định:
1. Về áp dụng pháp luật và thỏa thuận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (quy định tại Điều 4 của Nghị định);
2. Về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng nhiều biện pháp bảo đảm, bằng nhiều tài sản (quy định tại Điều 5 của Nghị định);
3. Giữ, sử dụng, giao, nhận Giấy chứng nhận (quy định tại Điều 6 của Nghị định);
4. Quyền truy đòi tài sản bảo đảm (quy định tại Điều 7 của Nghị định);
5. Tài sản bảo đảm (quy định tại Điều 8 của Nghị định);
6. Hiệu lực của hợp đồng bảo đảm và hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba (quy định tại Điều 22 và 23 của Nghị định);
7. Bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai (quy định tại Điều 24 và 25 của Nghị định);
8. Quan hệ giữa hợp đồng bảo đảm với hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm (quy định tại Điều 29 của Nghị định);
9. Các biện pháp bảo đảm (Nghị định hướng dẫn chi tiết 08 biện pháp bảo đảm xác lập theo thỏa thuận đã được quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 từ Điều 31 tới Điều 46; về biện pháp bảo đảm cầm giữ tài sản tại Điều 47 và Điều 48);
10. Xử lý tài sản bảo đảm (quy định tại Điều 49, 52, 53, 54, 55 và 56 của Nghị định;
Nghị định số 21/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021.
Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 21 có hiệu lực thi hành.
Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP. Đối với những quy định hiện hành của NHPT về bảo đảm tiền vay có nội dung trái với quy định tại Nghị định số 21/2021/NĐ-CP: các đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ./.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:696
Lượt truy cập: 12747020