16/03/2013 09:00
Xem với cỡ chữ

Tình huống pháp lý số 5

(Đăng số 73 - tháng 8/2012)
1/  Tình huống: Việc phản ảnh vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính:
Công ty TNHH hai thành viên thành lập ngày 01/01/2010 có vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 2 tỷ đồng.
Đến ngày 31/12/2011 các thành viên công ty mới thực sự góp được 1 tỷ.
Tuy nhiên, trong bảng cân đối kế tóan ngày 31/12/2011 của công ty ghi nhận phần nguốn vốn đầu tư chủ sở hữu (TK 4111) là 2 tỷ đồng.
Trong quá trình thẩm định hồ sơ cán bộ tính dụng nhận thấy số vốn góp chưa đủ (1tỷ đồng) công ty hạch toán vào tài khoản nợ phải thu khác (Nợ TK 138/ có 4111) để ghi tăng đủ vốn đầu tư chủ sở hữu. 
Hỏi theo thông tin trên thì việc công ty ghi nhận phần vốn đầu tư chủ sở hữ như vậy đã đúng theo quy định chưa?
(L.V.TUẤN- VPĐD)
2/ Chi nhánh Q cho Công ty H vay một số tiền để mua gỗ sản xuất hàng xuất khẩu.  Khi Công ty H đem hóa đơn, phiếu nhập kho về giao Chi nhánh Q để thanh toán hoàn ứng không đúng với khối lượng, chủng loại gỗ theo Hợp đồng đã được thẩm định như trước đây. Ta phải xử lý tình huống đó thế nào?
 
Giải đáp tình huống pháp lý số 5
C©u 1:  Theo Chế độ kế toán ban hành tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính thì Công ty chỉ ghi tăng nguồn vốn kinh doanh (có 411) khi thực nhận vốn góp của các thành viên công ty. Việc công ty hạch toán vốn thực góp mới phản ánh đúng tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. Nếu các thành viên công ty chưa góp đủ vốn điều lệ theo cam kết thì không được ghi tăng nguồn vốn kinh doanh và ghi nợ phải thu. 
Cần nói rõ thêm: Tại điều 39 và điều 131 Luật doanh nghiệp năm 2005 có qui định: “Trường hợp có thành viên không góp đủ vốn đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; Thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết”. Tuy nhiên, theo Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) thì vốn góp của các chủ sở hữu doanh nghiệp được ghi nhận theo số vốn thực góp. Do đó, trong báo cáo tài chính các doanh nghiệp phải thực hiện ghi nhận vốn thực góp theo qui định của Chế độ kế toán doanh nghiệp.
Như vậy, với tình huống trên, công ty TNHH hai thành viên A. hạch toán số vốn chưa góp của các thành viên vào tài khoản nợ phải thu khác (Nợ TK 1388/Có TK 4111) là chưa đúng quy định, do vậy khi xác định năng lực tài chính của công ty cán bộ tín dụng chỉ xác định trên cơ sở nguồn vốn kinh doanh đã thực nhận của các thành viên công ty.
Lưu Văn Tuấn (VPĐD)
Câu 2: Khi gặp tình huống bên vay vốn (như Công ty H) đem hóa đơn, phiếu nhập kho hàng (gỗ nguyên liệu) không đúng như thỏa thuận ban đầu để hoàn tạm ứng. Trường hợp này theo chúng tôi cần phải lựa chọn 1 trong 2 cách ứng xử sau:
a/ Tiến hành lập biên bản ghi nhận tình trạng “tiền hậu bất nhất” đó, và tiến hành thu giữ hóa đơn, phiếu nhập kho. Việc thu giữ này không có nghĩa là thừa nhận tính hợp pháp, hợp lệ cũng như việc tuân thủ quy định trong quan hệ tín dụng, mà nhằm ngăn ngừa việc Công ty H lợi dụng đem thế chấp nơi khác để vay vốn, dẫn đến tranh chấp như đã từng xảy ra và thiệt hại lại có nguyên nhân từ việc từ chối nhận hóa đơn, phiếu nhập kho đó của cán bộ có trách nhiệm, vì sợ không đúng quy định. 
b/ Nếu từ chối nhận hóa đơn, phiếu nhập kho hoàn tạm ứng thì phải đình chỉ việc cho vay và áp dụng ngay các biện pháp xử lý tài sản đã mua, để thu nợ, đừng để trôi nổi, tới đâu hay tới đó, rốt cuộc “mất cả chì, lẫn chài”./.
Tìm theo ngày :

Khách online:3469
Lượt truy cập: 12969275