31/12/2020 15:00
Xem với cỡ chữ

Nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng đối với cán bộ thẩm định dự án vay vốn tại NHPT

Bùi Thị Thu Nga - Chi nhánh NHPT Ninh Bình (bài đăng số Tháng 11/2020 Tạp chí HTPT)
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước hiện nay đang là mảng nghiệp vụ quan trọng nhất song cũng mang tính chất phức tạp nhất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT), trong đó công tác thẩm định là hoạt động đầu tiên nhằm sàng lọc lựa chọn những dự án có đủ điều kiện để cho vay đầu tư, hạn chế rủi ro trong các bước hoạt động tiếp theo.
Sau khi khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHPT, cán bộ thẩm định được giao nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư sẽ thực hiện: thẩm định về đối tượng cho vay; thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự án, hồ sơ khách hàng vay vốn; thẩm định khách hàng vay vốn; thẩm định về việc thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; thẩm định về việc đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu của khách hàng vay vốn, giới hạn tín dụng đối với khách hàng theo quy định; thẩm định dự án để xác định hiệu quả, phương án trả nợ vốn vay của dự án, của khách hàng vay vốn; thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay...
Đối với công tác thẩm định về việc thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án theo quy định thì cán bộ thẩm định cần xem xét, nghiên cứu, đánh giá về việc thực hiện đủ và đúng các thủ tục đầu tư của dự án đang đề nghị vay vốn NHPT.
Thứ nhất, đánh giá về việc thực hiện đủ các thủ tục đầu tư của dự án:
Căn cứ hồ sơ gửi đến NHPT để thẩm định, báo cáo của khách hàng vay vốn và biểu kê các văn bản tài liệu đã có tính đến thời điểm đề nghị thẩm định,cán bộ thẩm định thực hiện xem xét, nghiên cứu và đánh giá xem các thủ tục đầu tư của dự án đã được thực hiện đầy đủ theo quy định hay chưa. Ví dụ như: đối với các dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì chủ đầu tư đã cung cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa? Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư) được lập theo quy định hiện hành, trong đó thể hiện phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay NHPT; Đối với dự án có phần xây dựng thuộc đối tượng phải trình duyệt thiết kế cơ sở và phải có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn của Nhà nước có thẩm quyền về xây dựng; Thoả thuận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về địa điểm xây dựng dự án; Báo cáo thẩm định đánh giá tác động môi trường của dự án, Giấy phép khai thác và sử dụng nguồn nước (đối với dự án cấp nước, thuỷ điện); Giấy phép thăm dò khoáng sản, kết quả đánh giá trữ lượng, giấy phép khai thác khoáng sản (đối với dự án khai thác sử dụng khoáng sản xi măng, quặng, vật liệu xây dựng...); Báo cáo thẩm duyệt về phương án phòng chống cháy nổ của dự án...
Sau khi xem xét các hồ sơ trên, cán bộ thẩm định cần đánh giá xem các thủ tục đầu tư của dự án như trên đã đủ chưa? Trường hợp chưa đầy đủ, cán bộ thẩm định cần đưa ra nhận xét về những loại tài liệu còn thiếu (cán bộ thẩm định nên dẫn chiếu cụ thể văn bản quy định), đồng thời đề nghị chủ đầu tư bổ sung hồ sơ văn bản còn thiếu theo thời gian quy định.
Thứ hai, đánh giá về việc thực hiện đúng các thủ tục đầu tư của dự án:
Đối với những hồ sơ, thủ tục đầu tư của dự án đã đủ về mặt số lượng, thì cán bộ thẩm định tiếp tục thực hiện đánh giá xem các thủ tục đầu tư đó có đúng hay không. Ví dụ như: đối với dự án đầu tư đang được cán bộ thẩm định theo quy định hiện hành, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên môi trường hay UNBD cấp tỉnh,...? Văn bản mà chủ đầu tư cung cấp trong hồ sơ đề nghị vay vốn của Ngân hàng đã đúng theo quy định chưa?
Trường hợp dự án ở giai đoạn chuẩn bị dự án: Cán bộ thẩm định phải xem xét, đánh giá việc chấp hành về việc lập và phê duyệt dự án: Dự án đã được lập đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư, xây dựng (được tư vấn đảm bảo năng lực và kinh nghiệm lập, nội dung dự án về cơ bản phù hợp với quy định, ...).
Trường hợp dự án ở  giai đoạn thực hiện dự án: Ngoài các nội dung thực hiện đánh giá dự án ở giai đoạn chuẩn bị dự án như trên, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện dự án, cán bộ thẩm định phải xem xét, nghiên cứu, đánh giá về việc chấp hành đúng các thủ tục đầu tư, xây dựng tính từ thời điểm có quyết định phê duyệt dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị thẩm định, bao gồm: việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình; việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu; lựa chọn nhà thầu và triển khai các công việc tiếp theo; ....
Hiện nay, đối với các cán bộ làm nghiệp vụ thẩm định tại NHPT, chủ yếu được tốt nghiệp từ các trường khối ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng,... nên việc cập nhập đầy đủ các quy định, kiến thức pháp luật về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng và kiến thức về đấu thầu còn  nhiều hạn chế, phần lớn cán bộ thẩm định tự tìm hiểu và nghiên cứu các quy định và kiến thức trên. Trong khi đó, công tác tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan tới lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng và lĩnh vực đấu thầu là không đơn giản, đặc biệt các văn bản pháp luật về các kiến thức quy định, pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực này được thường xuyên sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình mới.
Đối với những cán bộ thẩm định đã từng học về xây dựng hoặc đã từng tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về chuyên ngành quản lý đầu tư xây dựng, kiến thức về đấu thầu thì công tác thẩm định, đánh giá các nội dung về việc thực hiện các quy định về thủ tục đầu tư của dự án sẽ được thuận lợi và nhanh chóng hơn đối với các cán bộ thẩm định chưa được đào tạo về vấn đề trên. Do đó, NHPT cần thường xuyên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng, kiến thức về công tác đấu thầu để bổ sung và cập nhập kiến thức để góp phần nâng cao trình độ kiến thức cán bộ, người lao động, đặc biệt là cán bộ làm công tác thẩm định trong toàn hệ thống.
NHPT cần thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ với các cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống. Qua thực tế cho thấy việc học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, người lao động để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên để có thể chủ động trong việc tự học tập và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là rèn luyện cho cán bộ, người lao động có thể hiểu sâu và nhớ lâu, có động lực để hệ thống lại toàn bộ kiến thức có liên quan đến nghiệp vụ, chuyên môn của mình đảm nhận, NHPT cần thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống thông qua hình thức như thi nghiệp vụ theo cụm. Để công tác học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp trở thành phong trào chung của toàn hệ thống và hạn chế áp lục của việc thi cử, công tác tổ chức giao lưu, trao đổi nghiệp vụ nên kết hợp với việc thi đấu giao lưu thể thai theo định kỳ một năm một lần hoặc hai năm một lần. Ngoài ra, để tạo động lực cho các cán bộ, viên chức, người lao động ở các Chi nhánh tích cực hơn trong việc phát động phong trào tự học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là rèn luyện thêm kỹ năng nghiên cứu, trao đổi các vấn đề nghiệp vụ phát sinh có những vướng mắc trong thực tế và hướng giải quyết như thế nào? NHPT cần có thêm những chế độ khuyến khích, động viên đối với các cán bộ, viên chức, người lao động có những bài viết trao đổi về nghiệp vụ trong năm được đăng trên tạp chí Hỗ trợ phát triển của NHPT.
 Thẩm định dự án đặc biệt là thẩm định việc thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án cần có những căn cứ vững chắc, mọi công tác tham gia thực hiện theo quy định, các hướng dẫn phải rõ ràng chính xác. Vì thế, cần có một trung tâm thông tin trong toàn hệ thống NHPT, nâng cao khả năng khai thác nguồn dữ liệu thông tin, kịp thời hỗ trợ công tác thẩm định, trung tâm này được cập nhập các văn bản pháp lý liên quan đến dự án đầu tư thường xuyên để cán bộ thẩm định khai thác thông tin từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá chính xác về dự án đầu tư khi chủ đầu tư gửi hồ sơ vay vốn tới NHPT./.
 
Tìm theo ngày :