08/03/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư dự án.
Theo quyết định này, đối tượng điều chỉnh (bắt buộc áp dụng) bao gồm các dự án thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 20/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (trong đó có các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước). Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 bao gồm 2 nội dung:
Định mức chi phí quản lý dự án (bao gồm quy định về mức và các trường hợp điều chỉnh tăng, giảm).
Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật; định mức thiết kế xây dựng; định mức chi phí thẩm tra; định mức lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; định mức chi phí giám sát và các trường hợp điều chỉnh tăng giảm).
 
                                                                                              Ban Thẩm định
                                                     
Tìm theo ngày :

Khách online:4954
Lượt truy cập: 12971329