03/05/2017 12:05
Xem với cỡ chữ

Một số nội dung Bổ sung, điều chỉnh của Nghị định Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 05/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP gồm 21 trang, 4 điều. Trong đó, đã sửa đổi, bổ sung 24 Điều tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm các quy định về: (1) Phân loại dự án đầu tư; (2) Phương pháp thiết kế sơ bộ; (3) Thẩm quyền lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư; (4) Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở; (5) Báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng; (6) Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; (7) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; (8) chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án; (9) Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán; (10) Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; (11) Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; (12) Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình; (13) Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng; (14) Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình; (15) Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; (16) Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng; (17) Điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách công tác an toàn lao động; (18) Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án; (19) Quy định chung về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; (20) Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng; (21) Chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng; (22) Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài; (23) Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài; (24) Trách nhiệm thi hành của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Khi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017, Nghị định sẽ bãi bỏ các quy định tại các khoản 6, 7 Điều 34, khoản 3 Điều 69, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
Đối với hoạt động thẩm định của NHPT có một số nội dung cần lưu ý như sau:
* Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình:
Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau:
“1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án. Dự án theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, bao gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C”.
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP đã bải bỏ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
* Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau:
“2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật xây dựng năm 2014, trong đó phương án thiết kế sơ bộ bao gồm các nội dung sau:
a) Sơ bộ về địa điểm xây dựng; quy mô dự án; vị trí, loại và cấp công trình chính của dự án;
b) Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án; bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế sơ bộ công trình chính của dự án;
c) Sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có)”.
* Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau:
“1. Thẩm quyền lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công”.
Như vậy, Thẩm quyền lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư sẽ được thực hiện theo các nguồn vốn khác nhau. Đối với nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách, nguồn vốn khác thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, Luật xây dựng,..
* Đối với nội dung quy định về thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở:
Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 8 vào Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, trong đó trọng tâm là việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn với mục tiêu giảm áp lực trong việc chuyển hồ sơ thẩm định về trung ương; Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức thẩm định các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư,..
Đặc biệt lưu ý đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách "Trường hợp tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có đủ điều kiện năng lực và có đề nghị được tự tổ chức thẩm định, Bộ trưởng Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm B, dự án nhóm C có công trình xây dựng từ cấp II trở xuống do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thuộc chuyên ngành do Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quản lý.
Việc phân cấp, ủy quyền phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định của pháp luật. Người được phân cấp, ủy quyền thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định do mình thực hiện. Kết quả thẩm định phải được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành để theo dõi, quản lý theo quy định
".

Ban Thẩm định

Tìm theo ngày :

Khách online:2672
Lượt truy cập: 13060170