26/07/2017 12:07
Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn thẩm định các dự án xây dựng công trình lâm sinh theo quyết định 30/2017/QĐ-TTg

Ngày 07/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Thủ tướng chính phủ quy định bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.
Vì vậy, trong thời gian tới khi thực hiện thẩm định các dự án xây dựng công trình lâm sinh, các đơn vị nghiên cứu, áp dụng một số văn bản quy phạm chính sau: 
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;
-Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;
- Các Nghị định, Thông tư liên quan khác.

Ban Thẩm định – Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tìm theo ngày :

Khách online:2778
Lượt truy cập: 13060335