26/07/2017 12:07
Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn xác định danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư theo quyết định 900 QĐ-TTg

Ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, việc xác định xã thuộc chương trình 135 được căn cứ trên cơ sở Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017  (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=190162)
Qua rà soát cho thấy tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 có bổ sung một số địa bàn thuộc diện có điều kiện kinh tế biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu ngoài các địa bàn được quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể:
Tỉnh Quảng Ninh:
- Huyện Hoành Bồ: Xã Kỳ Thượng 
- Thành phố Móng Cái:  xã Bắc Sơn, Hải Sơn
Tỉnh Thanh Hóa:
- Huyện Triệu Sơn: Xã Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành;
- Huyện Tĩnh Gia: xã Tân Trường, Phú Sơn
Tỉnh Quảng Ngãi:
- Huyện Trà Bồng: xã Trà Giang, Trà Bông, Trà Thủy, Trà Tân, Trà Bùi, Trà Hiệp, Trà Phú
- Huyện Tư Nghĩa: xã  Nghĩa Thọ
Tỉnh Trà Vinh:
- Huyện Duyên Hải: Xã Đôn Châu, Đôn Xuân, Ngũ Lạc   
Do vậy, các Chi nhánh chủ động nắm bắt để xác định về đối tượng cho vay theo địa bàn trong quá trình tiếp cận, thẩm định dự án.

Ban Thẩm định – Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tìm theo ngày :

Khách online:2258
Lượt truy cập: 13059468