08/08/2017 12:08
Xem với cỡ chữ

Một số nội dung tại Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo đó các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất thuộc một trong các trường hợp sau phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
- Đối với khai thác nước mặt: Khai thác nước mặt để phát điện; khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi.
- Đối với khai thác nước dưới đất: Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên.
Thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
- Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Công thức tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
           T          =        W          x           G           x            M           x          K
T: Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (VNĐ)
W: Sản lượng điện năng (kWh)
G: Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (VNĐ/kWh)
M: Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho:
+ Thủy điện:1%
+ Kinh doanh, dịch vụ: 2 %
+ Dự án khác: theo Phụ lục I , Nghị định này.
K: Hệ số điều chỉnh (chỉ áp dụng đối với các trường hợp khác với quy định tại khoản 1, điều 6, Nghị định này).

Ban thẩm định - VDB

Tìm theo ngày :

Khách online:2436
Lượt truy cập: 13059841