29/03/2018 11:10
Xem với cỡ chữ

Đánh giá sự phù hợp về quy hoạch đối với dự án trong quá trình thẩm định

Một số nội dung trao đổi liên quan đến sự phù hợp của dự án với các quy hoạch của Nhà nước làm căn cứ xét duyệt chủ trương tiếp nhận hoặc quyết định đề xuất, xét duyệt cho vay dự án.

Theo quy định của Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) tại văn bản số 1841/NHPT-TĐ ngày 01/8/2017 v/v tiếp nhận hồ sơ vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và số 1771/NHPT-TĐ ngày 24/7/2017 v/v hướng dẫn thẩm định công tác cho vay vốn TDĐT của Nhà nước, trong quá trình thẩm định chủ trương tiếp nhận, đề nghị việc cho vay bao gồm việc đánh giá sự phù hợp của dự án với các quy hoạch của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, một số Chi nhánh đề nghị nêu rõ các quy hoạch cũng như căn cứ đánh giá sự phù hợp với quy hoạch. Trong thời gian bổ sung, sửa đổi quy định tại văn bản số 1841/NHPT-TĐ và số 1771/NHPT-TĐ, Ban Thẩm định trao đổi làm rõ nội dung nêu trên, cụ thể như sau:
1. Các quy hoạch liên quan đến dự án:
1.1. Đối với dự án có cấu phần xây dựng: Các quy hoạch làm căn cứ thực hiện triển khai được quy định cụ thể tại điều 51, Luật Xây dựng năm 2014 như sau:
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,
- Quy hoạch phát triển ngành,
- Quy hoạch xây dựng,
- Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.
1.2. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Các quy hoạch làm căn cứ thực hiện triển khai được thể hiện cụ thể tại nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi theo khoản 2 điều 47, Luật Đầu tư công năm 2014 như sau:
- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
- Quy hoạch phát triển ngành.
Tóm lại, đối với các dự án đề nghị vay vốn TDĐT của Nhà nước sẽ đánh giá 02 loại quy hoạch (quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành). Riêng dự án có cấu phần xây dựng phải đánh giá thêm sự phù hợp quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất.
2. Căn cứ để đánh giá sự phù hợp quy hoạch:
2.1. Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất:
Theo quy định tại điều 33 Luật Đầu tư và điều 35, 36 Luật đầu tư công năm 2014, một trong những nội dung làm cơ sở để cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư bao gồm: “Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất”.
Như vậy, căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cơ bản Chi nhánh có thể bước đầu đánh giá về sự phù hợp của dự án đối với 03 loại quy hoạch nêu trên. Bên cạnh đó, có thể kết hợp với các quy định phê duyệt quy hoạch, quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch để khẳng định chắc chắn hơn sự phù hợp của dự án với 03 loại quy hoạch nêu trên.
2.2. Đối với quy hoạch xây dựng:
Tại điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 quy định nội dung thẩm định thiết kế cơ sở bao gồm: “nội dung đánh giá sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến”.
Như vậy, căn cứ văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Chi nhánh có thể đánh giá được sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng được duyệt.

Ban Thẩm định VDB

Tìm theo ngày :

Khách online:4427
Lượt truy cập: 12970635