02/08/2018 16:31
Xem với cỡ chữ

NHPT ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, trên từng vị trí công tác, từng nghiệp vụ chuyên môn. Đó là một trong những yêu cầu của Chương trình THTK, CLP năm 2018 (Chương trình) do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) ban hành tại Quyết định số 212/QĐ-NHPT ngày 01/8/2018.

Mục tiêu của Chương trình là tiếp tục giữ vũng sự ổn định của toàn hệ thống; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai Đề án tái cơ cấu ngay sau khi được Thủ tướng phê duyệt; Tập trung nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách của Nhà nước và các quy định quản trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của NHPT; Tiếp tục bám sát và báo cáo với các cơ quan thẩm quyền tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với hoạt động tín dụng đầu tư để thực hiện được việc cho vay mới; Từng bước nhận diện, xử lý nợ xấu theo đúng trình tự quy định; Tiếp tục tìm mọi biện pháp nhằm từng bước cải thiện cân đối tài chính và xử lý được các tồn tại liên quan đến nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước cho NHPT; Hoàn thiện một bước công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân lực, các nguồn lực khác của NHPT để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Về nội dung tiết kiệm, THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể: (1) Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên; (2) Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản; (3) Trong quản lý, sử dụng tài sản công; (4) Trong quản lý và sử dụng vốn tín dụng của Nhà nước; (5) Trong tổ chức bộ máy quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
Đối với lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn tín dụng của Nhà nước, Chương trình nêu rõ: Cần nâng cao chất lượng tín dụng từ khâu thẩm định đến khâu giải ngân, quản lý khoản vay và thu hồi nợ bằng việc từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, chuẩn hóa các quy định nội bộ, nâng cao tính tuân thủ trong xử lý nghiệp vụ.
Đối với tín dụng đầu tư, trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, ngoài việc tập trung nguồn cho vay hoàn thành các dự án chuyển tiếp đang giải ngân theo hợp đồng tín dụng có khả năng trả nợ, tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực thuộc đối tượng cần hỗ trợ và có khả năng thu hồi vốn cao (ngành điện, cấp nước, các bệnh viện lớn…).
Đối với Tín dụng xuất khẩu, do ngừng giải ngân cho vay mới theo quy định tại Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31//3/2017, tập trung thu hồi và xử lý nợ xấu, thực hiện hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ, kiểm soát tốt dòng tiền và tài sản đảm bảo để thu hồi nợ tối đa cho NHPT, giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Tập trung xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, đặc biệt các dự án đã chuyển ngoại bảng.
Đối với công tác huy động vốn: việc huy động mới chủ yếu để thanh toán nợ gốc và lãi vốn huy động đến hạn. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa nguồn vốn và sử dụng tốt kênh thanh toán tập trung qua Ngân hàng thuơng mại và Ngân hàng Nhà nước để giảm thiểu số dư tiền gửi không kỳ hạn tại các đơn vị, tăng hiệu quả sử dụng vốn.
Ngoài ra, Chương trình cũng đề ra các giải pháp cụ thể về THTK, CLP như nâng cao nhận thức của người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; Hoàn thành các quy định chi tiêu nội bộ; Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.
Các đơn vị tại Trụ sở chính căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện các biện pháp nhằm đạt được nội dung tiết kiệm mà Chương trình đã ban hành.
Các đơn vị thuộc hệ thống căn cứ nội dung chương trình hành động về THTK, CLP để chủ động xây dựng chương trình THTK, CLP cho đơn vị mình, trong đó đặt ra các mục tiêu tiết kiệm cụ thể và các giải pháp thực hiện đảm bảo THTK, CLP có hiệu quả…

NH

Tìm theo ngày :