06/08/2018 16:19
Xem với cỡ chữ

Thành lập Ban Thư ký Hội đồng quản trị NHPT

Ngày 01/8/2018, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-NHPT về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng quản trị NHPT (Ban Thư ký).

Ban Thư ký có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị NHPT; hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị NHPT ban hành.
Ban Thư ký làm việc theo chế độ lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp công việc đối với cán bộ, nhân viên, người lao động; Không tổ chức cấp phòng trực thuộc; Ban Thư ký có Trưởng ban và một số Phó trưởng Ban; Trưởng Ban chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động nhiệm vụ chuyên môn của Ban Thư ký trước Chủ tịch và Hội đồng quản trị; Các Phó trưởng Ban có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được phân công.
Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban là các chức danh tương đương Trưởng Ban, Phó Trưởng ban tại Trụ sở chính.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

PV

Tìm theo ngày :